تماس با ما
سعید ودود پرست
کارفرمای پروژه الو ال وی

مهمترین مزیت طرح کارمان، به صرفه بودن در عین کارایی بالای نیرو های کار میباشد. از مجموعه هومان و مدیریت طرح کارمان تشکر میکنم که این شرایط را در اختیار مجموعه من قرار داده است

پیش ثبت نام