تماس با ما

01 استریکت

02 دایره ای

03 حالت کارتی

04 کارکنان ما

خانم ویدا اسکندری مسئول تولید محتوا

مهندس پویا فضلعلی مدرس دیجیتال مارکتینگ

خانم هدی صمدی مدرس دیجیتال مارکتینگ

مهندس محمد رضا طالبی مدرس بورس و فارکس

خانم پرنیان فاطمی مدرس مهارت های نرم

    05 حالت جدولی

    پیش ثبت نام