تماس با ما
9:00AM - 17:00PM

جلسه اول

در جلسه ابتدایی خودشناسی، به تعاریف و اهمیت ریشه ای این موضوع پرداخته شد. همچنین تاثیرات و فواید شناخت بیشتر خود بر زندگی همراه با مثال های کاربردی شرح و توصیف گردیدند.

جلسه دوم

انجام تمرینات خودشناسی

جلسه سوم

خودشناسی، شناخت رفتار خود در شرایط مختلف و چگونگی برخورد

جلسه چهارم

مهارت خودشناسی ، مهارت نه گفتن و بیان تجربیات کارآموزان حول موضوعات

جلسه پنجم

مهارت تصمیم گیری و حل مسئله

پیش ثبت نام