تماس با ما
9:00AM - 17:00PM

مصاحبه با میلاد کاظمی

هدایتگری تحصیلی و شغلی

تماشای مصاحبه تماشای مصاحبه تماشای مصاحبه

مصاحبه با مهندس علی اشرف افخمی

مدیریت کسب و کار و انتقال تجربه 48 ساله ایشان

تماشای مصاحبه تماشای مصاحبه تماشای مصاحبه

گفتگو با علی موسوی مهربان

مدیر پیج لوگونستعلیق

تماشای مصاحبه تماشای مصاحبه تماشای مصاحبه
پیش ثبت نام