تماس با ما
9:00AM - 17:00PM

جلسه اول

حل تمرین | مقدماتی

جلسه دوم

حل تمرین | محاسبه لات

جلسه سوم

حل تمرین | ترندلاین

جلسه چهارم

حل تمرین | الگوهای ادامه دهنده

جلسه پنجم

حل تمرین | الگوهای ادامه دهنده 2

جلسه ششم

حل تمرین | چرخه بازار

جلسه هفتم

حل تمرین | روندها

جلسه هشتم

حل تمرین | پولبک ها

جلسه نهم

حل تمرین

جلسه دهم

تحلیل بازار

جلسه یازدهم

نحوه برداشت و واریز وجه

جلسه دوازدهم

تمرین

پیش ثبت نام