تماس با ما
9:00AM - 17:00PM

جلسه اول

خط روند ها

جلسه دوم

zone

جلسه سوم

trendline - خط روند

جلسه چهارم

الگوها

جلسه پنجم

تمرین

جلسه ششم

تمرین

جلسه هفتم

market cycle

جلسه هشتم

candle stack

جلسه نهم

time frame

جلسه دهم

practice on live

جلسه یازدهم

calculation

جلسه دوازدهم

Checklist

جلسه سیزدهم

Real Account

پیش ثبت نام