تماس با ما
9:00AM - 17:00PM

جلسه اول

خط روند ها

جلسه دوم

محدوده های حمایت و مقاومت

جلسه سوم

الگوها 1

جلسه چهارم

الگوها 2

جلسه پنجم

بررسی بازار لایو

جلسه ششم

انتخاب تایم فریم مناسب

جلسه هفتم

چرخه های بازار

جلسه هشتم

بررسی بازار لایو

پیش ثبت نام