مهندس حسین حائری

حسین حائری
مدیر کارمان
کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

مهندس محمدرضا طالبی

محمدرضا طالبی
مدیر مالی
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع  خواجه نصیر

خانم عبدالمحمدی

خانم عبدالمحمدی
کوچ مسیر شغلی
کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

هدی صمدی

هدی صمدی
مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ
کارشناسی ارشد مدیریت IT شهید بهشتی

رسالت و چشم اندازه کارمان

کارمان در سال 1398 با هدف تاثیرگذاری در 2 مقوله آموزش و کارآموزی ایجاد شد .
به باور ما ، آموزش و کارآموزی میتوانند همانند 2 بال برای هر فردی ، زمینه سازی اوج گرفتن در زمینه شغلی و حرفه ای باشد . آموزش به تنهایی پاسخگو نیست از این جهت که یادگیری عمیق همراه با تمرین و اصطلاحا دست به آچار شدن محقق میشود .
کارآموزی به تنهایی هم پاسخگو نیست چرا که کارآموزی میبایست آموزش های اولیه خود را داشته باشد و سبب سردرگمی کارفرما و کارآموز نشود.
تیم کارمان بر این باور است آموزش دوگانه (دوال) راه زیادی تا همگانی شدن چه در فرهنگ جامعه و چه در اجتماعاتی چون دانشگاه ها و بازار کار دارد ، از این رو به دلیل وجود چنین شکافی ، سعی بر تلاش بر فرهنگ سازی و خدمت در این زمینه را داراست.